Organizing Committee

ORGANIZING COMMITTEE
 
Chief Organizing Secretary
Dr. Arti Sharma
+91 8875003270

Organising Secretary
Dr. Shweta Kastiya
+91 8003099222

Co-Organising Secretaries
Dr. Chandrani Sen
+91 9783307065

Dr. Radhika Sharma
+91 9783307183

Dr. R.K. Tailor
+91 8875003217

Dr. Vandana Sachdeva
+91 8875003289